ચાલુ રહ્યો પ્રવાસ

અમારો ચાલુ રહ્યો પ્રવાસ !
ગણ્યા વિસામા જેને એ તો હતો માત્ર આભાસ !

રણ જેવા આ મનમાં
લીલા વન શાં તમને સાથે લીધા,
તમે પાઓ છો તેથી તો
મેં છતે જાણતે મૃગજળ પીધાં.
હવા કાનમાં કહી ગઈ કે ફૂલમાં ક્યાં છે વાસ ?
અમારો ચાલુ રહ્યો પ્રવાસ.

જે પગલાંમાં કેડી દેખી
દૂર દૂરની મજલ પલાણી;
પાછા વળનારાની પણ છે
એ જ નિશાની, આખર જાણી !
હવે થાકના ટેકે ડગલાં ભરી રહ્યો વિશ્વાસ !
અમારો ચાલુ રહ્યો પ્રવાસ !

– રઘુવીર ચૌધરી

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.