જીહજૂરી હોય છે

કૈંક ઈચ્છાઓ અધૂરી હોય છે,
જિંદગી તોયે મધૂરી હોય છે.

દ્રાક્ષ ખાટી દર વખત હોતી નથી,
જીભ પણ ક્યારેક તૂરી હોય છે.

એક છત નીચે રહે બે માનવી,
જોજનોની તોય દૂરી હોય છે.

એ પથારીમાં પછી પડખાં ઘસે,
યાદને જેણે વલૂરી હોય છે.

રણ થવાનું એટલું સહેલું નથી,
લાગણી ઊંડે ઢબૂરી હોય છે.

શક્ય છે, શ્રધ્ધા કદીયે ડગમગે,
સાથ દેવાને સબૂરી હોય છે.

જે બને રોનક હજારો આંખની,
દોસ્ત, એનું નામ નૂરી હોય છે.

આ ગઝલ, ‘ચાતક’ લખાયે શી રીતે ?
લાગણીની જીહજૂરી હોય છે.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (12)

રણ થવાનું એટલું સહેલું નથી,
લાગણી ઊંડે ઢબૂરી હોય છે.

આ ગઝલ, ‘ચાતક’ લખાયે શી રીતે ?
શબ્દ સાથે જીહજૂરી હોય છે.

સરસ ગઝલ.

એ પથારીમાં પછી પડખાં ઘસે,
યાદને જેણે વલૂરી હોય છે. સરસ ગઝલ દક્ષેશભાઈ..

શબ્દ સાથે કે પોતાની સાથે જીહજૂરી અધુરી અને મધુરી એક જ સમયે હોય છે તેથી એક છત તળે એક જ માનવીમાં -જોજનોની (તોય)દૂરી હોય છે.

જિંદગી તોયે મધૂરી હોય છે…
સરસ વાત કહી દક્ષેશભાઈ. બધા જ શેર સરસ અને આસ્વાદ્ય થયા છે.
શબ્દ સાથેની જીહજૂરી કવિઓને તો ભારે જ પડે !
અભિનંદન !

    પ્રવીણભાઈ,
    તમારી વાત સાચી … શબ્દની જીહજૂરી કવિઓને ભારે પડે. એથી સુધારી લાગણીની જીહજૂરી કર્યું છે.
    આશા છે આપને એ પસંદ આવશે.

Reply

સરસ ગઝલ.

Reply

એ પથારીમાં પછી પડખાં ઘસે,
યાદને જેણે વલૂરી હોય છે.

રણ થવાનું એટલું સહેલું નથી,
લાગણી ઊંડે ઢબૂરી હોય છે.

વાહ….ઉપરોક્ત ઉલ્લેખનીય શે’ર સાથેની પુરી ગઝલ આસ્વાદ્ય

દ્રાક્ષ ખાટી દર વખત હોતી નથી,
જીભ પણ ક્યારેક તૂરી હોય છે.

એક છત નીચે રહે બે માનવી,
જોજનોની તોય દૂરી હોય છે.

એ પથારીમાં પછી પડખાં ઘસે,
યાદને જેણે વલૂરી હોય છે………ખુબ જ સરસ મઝાના શેર …વાહ વાહ અભિનંદન

ખુબ જ ગમી ગઝલ અને સૌથી વધુ આ શેર ગમ્યો …

એક છત નીચે રહે બે માનવી,
જોજનોની તોય દૂરી હોય છે.

સરસ વાત વણી છે દક્ષેશભાઇ,
ગઝલ નખશિખ આસ્વાદ્ય રહી-અભિનંદન.

વાહ્, કયા બાત હૈ!

Reply

વાહ આખી ગઝલ મજાની

એ પથારીમાં પછી પડખાં ઘસે,
યાદને જેણે વલૂરી હોય છે.

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.