હું શું કરું ?

મને ભાવની હો તલાશ તો પછી ભવ્યતાનું હું શું કરું ? ઊભું સત્ય આવીને બારણે હવે માન્યતાનું હું શું કરું ? હું અલગ રહું, તું અલગ રહે, એ વિશાળતાનું હું શું કરું ? જવું એકમેકમાં ઓગળી હવે ભિન્નતાનું હું શું કરું ? જે જહાજ પાર ઉતારશે એ વજન વધુ ન ખમી શકે કરી એકઠી જે […]

read more
United Kingdom gambling site click here