પ્રેમરોગીની મુસીબત

શ્વાસમાં માળો કરીને એક પંખી ગાય છે,
રક્ત, હૈયે ને રગેરગ એ સૂરો રેલાય છે.

આંખની ખામોશ ભાષા ભાવ દિલના ગણગણે,
લાગણીની વારતા ક્યાં કોઈને કહેવાય છે.

થોકબંધી સ્વપ્ન, સાચાં જે કદી ના થઈ શકે,
એ ખરલની જેમ મનમાંહી સતત ઘૂંટાય છે.

પ્રેમના જેવી કરામત ના મળે દુનિયામહીં,
જ્યાં અલગ હોવા છતાંયે સહજીવન જીવાય છે.

પ્રેમરોગીની મુસીબત કેટલી સંગીન છે !
દર્દ જ્યાં ‘ચાતક’ દવાની સાથમાં પીવાય છે.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (3)

પ્રેમના જેવી કરામત ના મળે દુનિયા મહી,
જ્યા અલગ હોવા છતાયે સહજીવન જીવાય છે.
વેલેન્ટઇન્સ ડેની સુન્દર રચના !

Reply

Daxeshbhai, khoob saras!!!

Reply

થોકબંધી સ્વપ્ન, સાચાં જે કદી ના થઈ શકે,
એ ખરલની જેમ મનમાંહી સતત ઘૂંટાય છે.

ખુબ સુંદર શેર

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)