ક્યાંથી ગમે ?

સાવ ખાલીખમ સમયનો સામનો કયાંથી ગમે ? દર વખત સામે મુકાતો આયનો ક્યાંથી ગમે ? હાથમાં આપી દીધો એકાંતનો સિક્કો મને બેય બાજુ એકસરખી છાપનો ક્યાંથી ગમે ? એ ખરું કે જીરવી શકતો નથી ઉકળાટ પણ એક છાંટો પાછલા વરસાદનો ક્યાંથી ગમે ? પાંદડાં ઝાકળ વિખેળે ડાળ પણ નિર્મમ થતી, કોઇને પણ આ તકાદો કાળનો, […]

read more
United Kingdom gambling site click here