• જો આ વેબસાઈટ તમને ગમી હોય અથવા તમારે કોઈ સૂચન કરવું હોય તો તમારા પ્રતિભાવો અહીં વ્યક્ત કરી શકો છો.
  • જે તે પોસ્ટ પર પ્રતિભાવ દર્શાવવા પોસ્ટની નીચે લખેલ comments પર ક્લીક કરશો.
  • પ્રતિભાવ ગુજરાતીમાં લખવા માટે ભાષા ગુજરાતી પસંદ કરો અને show keyboard પર કલીક કરો જેથી તમે તેમાં બતાવ્યા મુજબ ગુજરાતીમાં લખી શકશો.
  • જો તમને ગુજરાતીમાં લખવાનું ન ફાવે તો ગુજરાતીને અંગ્રેજીમાં લખ્યા બાદ please change to Gujarati લખશો તો તમારા વતી અમે તેનું ગુજરાતી કરી મૂકીશું. આખરે વાંચવાની મઝા તો ગુજરાતીમાં જ આવે, ખરું ને ?