વધારે કૈં નથી

[Painting by Amita Bhakta]

*
અશ્રુઓ જળથી વધારે કૈં નથી,
જિંદગી પળથી વધારે કૈં નથી.

ઊંઘને માનો પથારી જો તમે,
સ્વપ્ન એ સળથી વધારે કૈં નથી.

હસ્તરેખા છે અધૂરા દાખલા,
હાથ કાગળથી વધારે કૈં નથી.

હાર જીત એનો પુરાવો છે ફકત,
પાંચ આંગળથી વધારે કૈં નથી.

હોય ખુદ્દારી જો માનવનું શિખર,
લાચારી તળથી વધારે કૈં નથી.

મિત્રતા છાંયે નીતરતાં ઝાડવાં,
શત્રુ બાવળથી વધારે કૈં નથી.

દેહ પીંજર છે ને પંખી પ્રાણનું,
શ્વાસ સાંકળથી વધારે કૈં નથી.

મસ્ત ઝરણાં જેવી ‘ચાતક’ની ગઝલ,
‘વાહ’ ખળખળથી વધારે કૈં નથી.

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (10)
Reply

Wahhh

Reply

દેહ પીંજર છે ને પંખી પ્રાણનું,
શ્વાસ સાંકળથી વધારે કૈં નથી… વાહ મજાની ઉપમા..

આખી ગઝલ સરસ થઈ છે.. .

    Thank you Ashokbhai

Reply

સીધી કરો તો થઈ જાય દોરી,
સીંદરી વળથી વધારે કૈં નથી.

    🙂 Thank you

Reply

વાહ મજાની ગઝલ.
સરસ….
હોય ખુદ્દારી જો માનવનું શિખર,
લાચારી તળથી વધારે કૈં નથી.

    Thank you Rakeshbhai

Reply

લાંલી રદીફમાં કહેવાયેલી ગઝલ જેમાં માનવની મર્યાદાનું સુપેરે બયાન કવિશ્રી સચોટપણે અદા કર્યું છે

    Thank you Kishorbhai for your encouraging words

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.