મત્તું મારવા બેઠા છીએ

[Painting by Donald Zolan]

બંધ બારીને ક્ષણોથી તાકવા બેઠા છીએ,
એકબીજાની તરસને માપવા બેઠા છીએ.

પંથ પર પગલાં ભર્યેથી હાથ આવે મંઝિલો,
આપણે રસ્તાની વચ્ચે હાંફવા બેઠા છીએ.

મખમલી સંબંધના મોંઘા મુલાયમ વસ્ત્રને,
સોય શંકાની લઈને સાંધવા બેઠા છીએ.

જે થકી બાજી જીવનની આજલગ જીતતા રહ્યા,
લાગણીનું એજ પત્તું કાઢવા બેઠા છીએ.

માંગવું હો તે બધુંયે આજ માંગી લે ખુદા,
આંખ મીંચી આજ મત્તું મારવા બેઠા છીએ.

જિંદગી ‘ચાતક’ બરફની ભીંત જેવી છે હવે,
શ્વાસના સૂરજ થકી પિગળાવવા બેઠા છીએ.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (4)
Reply

મત્તું મારવા બેઠા છીએ. સુંદર શે’ર. અાખી ગઝલ લાજવાબ,જનાબ.

    Thank you !

Reply

મખમલી સંબંધના મોંઘા મુલાયમ વસ્ત્રને,
સોય શંકાની લઈને સાંધવા બેઠા છીએ….સુંદર કટાક્ષ….

આખી ગઝલ ગમી…

    Thank you !

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.