લધુકાવ્યો : આંસુ

[Painting by Donald Zolan] મિત્રો, લઘુકાવ્યનો આ મારો પ્રથમ પ્રયાસ છે, એથી આપના પ્રતિભાવો જાણવા ગમશે. આંસુ કોઈ ગ્રોસરી સ્ટોરમાં વેચાતી ચિજની જેમ હાજર સ્ટોકમાં પડ્યા રહેતા હશે કે પીત્ઝાની જેમ ઓર્ડર આપ્યેથી ગરમાગરમ બનતા હશે ? * આંસુ ખારા હોય છે, એ વાતમાં કેટલું તથ્ય છે, એ જાણવા પ્રયત્ન કર્યો છે ? કરી જોજો. […]

read more
United Kingdom gambling site click here