જંગલો

વસ્તીની આસપાસ ઊગી જાય જંગલો, મારા પ્રવાસમાં યે ભળી જાય જંગલો. તારા એ પ્રેમને હવે કેવી રીતે ભૂલું ? કાપું છું એક વૃક્ષ, ઊગી જાય જંગલો ! જો તું નથી તો અહીં કોઈ પણ નથી, તુજ નામ આસપાસ ઊગી જાય જંગલો. સૂકું જો ખરે પાન તો એની ખબર પડે, વ્હેલી સવારે ઘરમાં ફરી જાય જંગલો. […]

read more

બોલ વ્હાલમના

સાંભળો કવિ મણીલાલ દેસાઈ રચિત ગ્રામ્ય પરિવેશમાં પાંગરતું આ સદાબહાર, કર્ણપ્રિય ગીત. [Audio clip: view full post to listen] ઉંબરે ઊભી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના; ઘરમાં સૂતી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના. ગામને પાદર ઘૂઘરા વાગે, ઊંઘમાંથી મારાં સપનાં જાગે, સપનાં રે લોલ વ્હાલમનાં. ઉંબરે ઊભી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના. કાલ તો હવે વડલા ડાળે ઝૂલશું […]

read more
United Kingdom gambling site click here