અસહ્ય વેદના

આકાશને ક્યાં આદિ, અંત, મધ્ય હોય છે, જે સત્ય હો તે તો સળંગ સત્ય હોય છે. આંખો ઉઘાડી હોય ને દેખાય ના કશું, આંખો કરું જો બંધ તો દૃશ્ય હોય છે. ભીતર સુધી પ્હોંચી જવાનો માર્ગ છે કઠણ, જાતે ચણેલી ભીંત ત્યાં, અસંખ્ય હોય છે. રૂપનો જનાજો નીકળ્યો તો દીધી અરીસે કાંધ, સગપણની આ ક્ષણોય […]

read more

ક્યારેક તો

[ આપણે સહુ જાણીએ છીએ કે વીતેલો સમય કદી પાછો આવતો નથી, પરંતુ કવિ કોનું નામ ? એ કલ્પનાના ગગનમાં વિહરે છે, શક્યતાનું દ્વાર એણે બંધ નથી કરવું.  લક્ષ્યની પાછળ દોટ મૂકનાર માનવી પણ એવી આશાને સહારે જ જીવતો હોય છે કે ક્યારેક તો એની તલાશ પૂરી થશે, પછી ભલેને એને માટે સમયનું ચક્ર ઉલટું […]

read more
United Kingdom gambling site click here