બુદ્ધ

એકલો છે યાને સોએ સો ટકા એ શુદ્ધ છે આ પરિસ્થિતિમાં અહીં હરએક માણસ બુદ્ધ છે છીનવી લીધાં પ્રથમ તેણે બધાં હથિયાર પણ ને કહ્યું તારી હયાતિ તો સ્વયં એક યુદ્ધ છે જેને તે ખંડેરમાં પલટાવ્યું એ મારું હૃદય આજ પણ તારાં સ્મરણથી કેટલું સમૃદ્ધ છે ! જન્મતાવેંત જ નસીબ કમ્મરથી ઝૂકેલું મળે, એટલે અહીં […]

read more
United Kingdom gambling site click here