આજ બોલી નાખીએ

Happy Valentines Day ! ક્યાં સુધી એને છુપાવી રાખીએ ? જે હૃદયમાં, આજ બોલી નાખીએ. હાથમાં લઈ હાથ, આંખોમાં વફા દ્વાર દિલનાં આજ, ખોલી નાખીએ. પ્રીતના ઉન્માદની મ્હેંકે ભર્યા શ્વાસમાં શ્વાસો ઝબોળી નાખીએ લોક એને છો કહે પાગલપણું, એ ડ્હાપણ આજ ડ્હોળી નાખીએ. રોજ મળીએ આપણે જૂદાં થઈ, તાર મનનાં એમ જોડી નાખીએ. પ્રેમમાં ‘ચાતક’ […]

read more
United Kingdom gambling site click here