પરદેશગમન

[Audio clip: view full post to listen] (તરન્નુમ – રાજુ યાત્રી) કેટલાં ઘર-ગામ-ફળિયાંને રડાવી જાય છે, દેશ મૂકીને કોઈ પરદેશ ચાલી જાય છે. લોહીના સંબંધ, કોમળ કાળજાં સ્નેહીતણાં, લાગણીના તાર પળમાં કોઈ કાપી જાય છે. કમનસીબી કેટલી કે ઘેલછામાં અંધ થઇ, પામવા માટી, ખજાનાને ફગાવી જાય છે. ઝૂલતો હીંચકો, ટકોરા બારણે ઘડિયાળનાં, એક સન્નાટો ફકત […]

read more
United Kingdom gambling site click here