સપનાં

[Audio clip: view full post to listen] [ સ્વર : બંસરી યોગેન્દ્ર ] રાજેન્દ્ર શુકલ મારા પ્રિય કવિઓમાંના એક છે. પ્રકૃતિના તત્વોના રૂપકો સંયોજીને સંવેદના છલકાવા માટે જાણીતા એવા આ કવિની કૃતિને બંસરી યોગેન્દ્રનો સ્વર સાંપડ્યો છે. શાસ્ત્રીય સંગીતના ઢાળવાળી આ રચના કર્ણપ્રિય છે. મ્હેંકનો મૃદુ ભાર, ભીની સ્હેજ ઝૂકી ડાળ, સપનાં, નિષ્પલક પળની પરી, […]

read more

વીણેલાં મોતી

[Audio clip: view full post to listen] [ આજે થોડાક ચૂંટેલા શેર જોઈએ. ] આંખ ભીની હોય ત્યારે સ્મિત મુખ પર જોઇએ, જિંદગીની બેઉ બાજુ એમ સરભર જોઇએ; છો રહે ફોરમ વિહોણાં જિંદગીનાં વસ્ત્ર સૌ ફૂલ પીસીને કદી મારે ન અત્તર જોઇએ. – મનહરલાલ ચોકસી * ક્યાં કદી સહેલાઇથી સમજાય છે માણસ હવે વિસ્તરે છે […]

read more
United Kingdom gambling site click here