વરસો ચાળીને હવે થાક્યા

[Audio clip: view full post to listen] વરસો ચાળીને હવે થાક્યા, બા મારા, વરસો ચાળીને હવે થાક્યા. ઘરનો થૈ મોભ હવે હાંફ્યા, બા મારા, વરસો ચાળીને હવે થાક્યા. તુલસીના ક્યારે જઈ ઘીના દીવા કર્યા, દુઃખના દાવાનળથી કોદિયે ના ડર્યા બોર બોર આંસુડા જાળવી જતનભેર સેવામાં રામની એણે સપ્રેમ ધર્યા, ધારેલા તીર બધા તાક્યા … બા […]

read more
United Kingdom gambling site click here