પડછાયો છે

કોઈ દિવસ હું રડી પડું, પણ બોસ, સખત પડછાયો છે, મારો હમદમ, મારો એક જ દોસ્ત, ફકત પડછાયો છે. હર્ષ-શોકના દ્વંદ્વયુદ્ધમાં હાર-જીત છે પળપળની, હોય ગમે તેવી ક્ષણ છોને, સાથ સતત પડછાયો છે. તેજ-તિમિરના આટાપાટા, દૃશ્ય જગતની માયાજાળ, આંખોના અખબાર મથાળે કોણ લખત પડછાયો છે. સૂરજના ઉગવાનું કારણ સમજણની સીમા પર છે, પૂછો જઈ એને […]

read more
United Kingdom gambling site click here