કહેજે મને તું

ઉદાસી વેડફી જો નાખવાની હોય તો કહેજે મને તું, સુગંધી સાચવીને રાખવાની હોય તો કહેજે મને તું. બધા સુખની, બધા દુ:ખની કથા તારે જ હસ્તક રાખ પણ, કથા સંજોગની આલેખવાની હોય તો કહેજે મને તું. જે શબરી એ ચાખ્યા’તા અને જે તે ન’તા ચાખ્યા કદી પણ, એ ભક્તિ બોરની જો ચાખવાની હોય તો કહેજે મને […]

read more
United Kingdom gambling site click here