વીણેલાં મોતી

[Audio clip: view full post to listen] [ આજે થોડાક ચૂંટેલા શેર જોઈએ. ] આંખ ભીની હોય ત્યારે સ્મિત મુખ પર જોઇએ, જિંદગીની બેઉ બાજુ એમ સરભર જોઇએ; છો રહે ફોરમ વિહોણાં જિંદગીનાં વસ્ત્ર સૌ ફૂલ પીસીને કદી મારે ન અત્તર જોઇએ. – મનહરલાલ ચોકસી * ક્યાં કદી સહેલાઇથી સમજાય છે માણસ હવે વિસ્તરે છે […]

read more
United Kingdom gambling site click here