દ્વાર ખોલી જાય છે

એક આંસુ આંખમાંથી બ્હાર ચાલી જાય છે, ભીતરી સંવેદનાનું દ્વાર ખોલી જાય છે. હોઠ પર આવી અને અટકી ગયેલી વાતને, આંખમાં થીજી ગયેલા ભાવ બોલી જાય છે. કોઈની ઉત્તેજના, આંસુ, વ્યથા, આઘાતને ફેરિયો વાંચ્યા વિના સસ્મિત તોલી જાય છે ! ને હૃદયના કોઈ ખૂણામાં મુકેલી લાગણી બર્ફની માફક સમય બિન્દાસ છોલી જાય છે. ઝૂમવા માટે […]

read more
United Kingdom gambling site click here