મુક્તકો

તમારા પ્રતિભાવ રહ્યાં છે કહી, મામલો બીચકતાં ગયો છે રહી, અમારી નજરમાં હતાં કાગળો, તમે આંખ મારી કરી છે સહી. * वो दिन भी क्या दिन हुआ करते थे, तुम अलाद्दीन, हम जीन हुआ करते थे कसूर मुहोब्बतका की दरिया हो गये, वरना हम भी सीयाचीन हुआ करते थे * ટેરવાંની ડાળ ઉપર સ્પર્શના ફૂલો […]

read more
United Kingdom gambling site click here