આમીન આવી જાય છે

વાંસળી સંભળાવનારા હાથમાં દોસ્ત, જ્યારે બીન આવી જાય છે, જે જગાએ સ્મિત હોવું જોઈએ, ચૂપકીદી ગમગીન આવી જાય છે. વેદનાની હોય છે લાંબી ઉમર, સુખને થોડા શ્વાસ પણ મળતા નથી, ને ઉપરથી દર્દને સહેલાવવા, અશ્રુઓ કમસીન આવી જાય છે. લોક બસ વાતો કરે સંબંધની, લોકને સંવેદનાની શું ખબર, સાત ભવના વાયદા કરનારની લાગણીમાં ચીન આવી […]

read more
United Kingdom gambling site click here