સુષુમ્ણામાં રાખો

મિતીક્ષા.કોમના સૌ વાચકમિત્રોને દિપાવલી અને નૂતન વર્ષની શુભેચ્છાઓ. * હકીકતને હોવાની ભ્રમણામાં રાખો, બધી કલ્પનાઓને શમણાંમાં રાખો. ઈડા પિંગલાની રમત રાતદિન છે, કદી શ્વાસને પણ સુષુમ્ણામાં રાખો. જે બેઠા છે એને અચલ બેસવા દો, તમીજ એટલી તો ઉઠમણામાં રાખો. ભલે હોય અંધાર ચારે તરફ પણ, શ્રદ્ધાની બારી ઉગમણામાં રાખો. ને સુખ જિંદગીમાં છલકતું હો ત્યારે […]

read more
United Kingdom gambling site click here