મૌનની રજૂઆત

દિવસ વીત્યા પછીથી જેવી રીતે રાત આવે છે, વ્યથા ચાલી ગઈ કિન્તુ વ્યથાની યાદ આવે છે. ઘણા આંસુને અંગત રીતે મળવાનું થયું મારે, પછી જાણ્યું કે એ લઈને ઘણી ફરિયાદ આવે છે. એ કંકુપગલે આવે એકલી તો હું વધાવી લઉં, આ ઢળતી સાંજ, સ્મરણોની લઈ બારાત આવે છે. અભાગી શબ્દને મળતું નથી નેપથ્ય હોઠોનું, સુભાગી […]

read more
United Kingdom gambling site click here