એવું કેમ લાગે છે મને ?

નર મટી નારી થવાનું હોય એવું કેમ લાગે છે મને ? બારણું બારી થવાનું હોય એવું કેમ લાગે છે મને ? એક તો સૂરજ ડૂબ્યાનો વસવસો છે આંખમાં, એની ઉપર, આંસુ પણ ભારી થવાનું હોય એવું કેમ લાગે છે મને ? એક સુખથી સો દુઃખો વચ્ચે જ છે સંભાવનાનો વ્યાપ પણ, મારે ગાંધારી થવાનું હોય […]

read more
United Kingdom gambling site click here