વધારે કૈં નથી

[Painting by Amita Bhakta] * અશ્રુઓ જળથી વધારે કૈં નથી, જિંદગી પળથી વધારે કૈં નથી. ઊંઘને માનો પથારી જો તમે, સ્વપ્ન એ સળથી વધારે કૈં નથી. હસ્તરેખા છે અધૂરા દાખલા, હાથ કાગળથી વધારે કૈં નથી. હાર જીત એનો પુરાવો છે ફકત, પાંચ આંગળથી વધારે કૈં નથી. હોય ખુદ્દારી જો માનવનું શિખર, લાચારી તળથી વધારે કૈં […]

read more
United Kingdom gambling site click here