બીજું થાય શું ?

આંખની ભીની ગલીમાં સાંજનો સૂર્ય લઈ આવો તો બીજું થાય શું ? રાતની બારી ઊઘાડી કોઈના સ્વપ્ન તફડાવો તો બીજું થાય શું ? ઊંઘ નામે એક લાક્ષાગૃહ જ્યાં કૈંક શમણાંઓ સૂતેલા હોય ને, સ્પર્શની દીવાસળી ચાંપી તમે શ્વાસ સળગાવો તો બીજું થાય શું ? આંગણું મતલબ હવાના સાથિયા, દ્વાર ને બારી જરા પંચાતીયા, ભીંતની બંનેય […]

read more
United Kingdom gambling site click here