સંબંધ પૂરો થાય છે

[Painting by Donald Zolan] * લ્યો, ઋણાનુબંધ પૂરો થાય છે, આપણો સંબંધ પૂરો થાય છે. શ્વાસથી જેને રહ્યા આલેખતાં, એ મહાનિબંધ પૂરો થાય છે. ભીંત પર લટકી શકો ના પાંપણે, – એ કડક પ્રતિબંધ, પૂરો થાય છે. લાગણી નામે નદી છે સાંકડી, અશ્રુઓનો બંધ પૂરો થાય છે. આંખમાં મરજી મુજબ આવી શકો, ભેજનો પ્રબંધ પૂરો […]

read more
United Kingdom gambling site click here