બારણું પણ ભીંતને વાગી શકે

શું પવનને એ સમજ આવી શકે ? બારણું પણ ભીંતને વાગી શકે. તો અને ત્યારે જ એ પડઘો થશે, શબ્દ એના અર્થને ત્યાગી શકે. ફૂલને પત્થર ભલે લાગે પવન, રેતને એ ટાંકણું લાગી શકે. દોસ્ત, એ પરછાંઈ છે, માણસ નથી, ભાગી ભાગી કેટલું ભાગી શકે ? એટલે ધરતી બનાવી તેં ખુદા ? માનવી થઈ તું […]

read more

ઘનશ્યામને

રાતની હરદમ પ્રતીક્ષા જામને, જેમ મીરાં શોધતી ઘનશ્યામને. એક ઘટના એટલે અટવાઈ ગઈ, માર્ગ ના પૂછી શકી અંજામને. શ્હેર પ્રત્યે અણગમો ભારે હતો, ભેટવું તો પણ પડ્યું છે ગામને. બોર ખાટાં નીકળે તો શું કરું ? પૂછવા આવી પ્રતીક્ષા રામને. હર પરાજયને નિકટથી પેખવો, ખિન્નતા એની રહી ઈનામને. મોતની છે મેમરી કેવી સટીક, ભૂલતું ના […]

read more
United Kingdom gambling site click here