રદિયો આપવા માટે

સમયના હાથમાં થોડી ખુશીઓ આપવા માટે, અમે મીંચી દીધી આંખોને સ્વપ્નો આપવા માટે. સરિતાની કહાણી છાપવાની કોને ફુરસદ છે ? ફના થઈ જાય એ છોને દરિયો આપવા માટે. અમે તો ધારી બેઠા કે તમે કેવળ અમારા છો, નજર થોડી હટાવો આપ રદિયો આપવા માટે. તમે વાંચી ગયાં જેને ગણીને શ્યાહીનાં અક્ષર, અમારું ખૂન રેડાયું એ શબ્દો […]

read more

શક્ય જેવું હોય છે

[Painting by Donald Zolan] તીર સાથે સખ્ય જેવું હોય છે, લક્ષ્યને ક્યાં ભક્ષ્ય જેવું હોય છે, જો હરણની આંખથી દુનિયા જુઓ, ઝાંઝવું પણ શક્ય જેવું હોય છે. જિંદગી દર્પણ હશે, આભાસ ના, ક્યાંક એમાં તથ્ય જેવું હોય છે. સુખ વ્હેલી રાતના ઝાકળ સમું, દુઃખ તો પર્જન્ય જેવું હોય છે. સાંજના કિલકાટ કરતું ઝાડવું, બાગમાં મૂર્ધન્ય […]

read more
United Kingdom gambling site click here