સમયની પાળ પર

HAPPY FATHER’S DAY ! =============================== તમારે કારણે અમને મળી આ જિંદગી જગમાં, તમારે કારણે લાગ્યું મધુર સઘળુંય આ દૃગમાં. તમારી આંગળી પકડી અમે પહેલાં ચરણ મૂક્યાં, તમે મંઝિલ બતાવી એટલે ના રાહ અમ ચૂક્યાં. તમે સુખ આપવા અમને દિવસ ને રાત પીસાયા, થઈ શું ભૂલ કે બાળકની માફક આમ રીસાયા. તમે ચાલ્યા ગયા એવી રીતે […]

read more

नाकामी के जेवर से

ये पूछो क्या-क्या नहीं करते धनी आदमी फेवर से, बागानों को रिश्वत देकर फूल ऊगाते फ्लेवर से । खुश्बु की माफिक चलकर बातें खुद दफ्तर नहीं आती, गैरहाजरी चिल्लाती है ओफिस के स्क्रीन-सेवर से । छोटी-छोटी बातों में तुम क्यूँ हथियार उठाते हो, बात सुलझ जाती है अक्सर सिर्फ दिखायें तेवर से । रामभरोसा क्या […]

read more
United Kingdom gambling site click here