હર ક્ષણે અકબંધ છે

જિંદગી તકદીર ને પુરુષાર્થ વચ્ચે જંગ છે, સ્મિત ને આંસુ તો કેવળ કર્મના ફરજંદ છે. પારકાંનું દુઃખ જોઈને હૃદય તારું રડે, એ ક્ષણે તું માનજે કે તુંય મોટો સંત છે. ટોચ પર પહોંચ્યા પછી એ સત્ય સમજાશે તને, આભ જેવા આભનો પણ આખરે તો અંત છે. મિત્ર, તું જેની વ્યથાના દમ ઉપર રોઈ રહ્યો, એ […]

read more

મુક્તકો

પગલાં મળે વિચારનાં એવું બની શકે, વંચાય કોઈ ધારણા, એવું બની શકે, દસ્તક વિના જ દ્વારથી પાછા ફરેલ હાથ ખોલે ભીડેલ બારણાં એવું બની શકે. * લોક છો કહેતા ફરે, વિધિના વિધાન છે, આ હસ્તરેખાઓને ક્યાં કશીયે જાણ છે, તારી ને મારી વાતમાં પડનારને કહેજે, આ આજકાલની નહીં, ભવની પિછાણ છે. * રૂપ જોનારા અરીસાઓ […]

read more
United Kingdom gambling site click here