કવિતા સાથ છોડે છે

કલમ વેચાય છે ત્યારે કવિતા સાથ છોડે છે, ધરી સંવેદનાનું રૂપ આંસુ આંખ છોડે છે. હવાના કોઈ ખૂણામાં હશે નક્કી સુગંધીઓ, જરા રોકાઈને એથી જ માણસ શ્વાસ છોડે છે. તમારું ગામ છોડીને તમે છોને શહેર આવો, તમોને કોઈ દિવસ ક્યાં તમારું ગામ છોડે છે. બધાએ મોત પાસે આખરે ચાલી જવાનું પણ, સરળતાથી જીવન ક્યાં કોઈનોયે […]

read more

सयाने हो गये

मीतिक्षा.कोम के सभी वाचकों को दिपावली तथा नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनायें । आपके जीवन में खुशियों का ईन्द्रधनुष हमेशा बना रहें । * गाँव के किस्से पुराने हो गये, दोस्त बचपन के सयाने हो गये । माँ का पालव ओढने के ख्याल से, मेरे सब सपने सुहाने हो गये । इश्क करने की […]

read more
United Kingdom gambling site click here