સીમા બનાવી છે

કોઈ ઘટના નથી એ વાતને બીના બનાવી છે, અમે નિજ શ્વાસને સિતાર ને વીણા બનાવી છે. લીલીછમ ડાળખીથી એક ટહુકાનું ખરી પડવું, અમે એને હૃદયની કારમી પીડા બનાવી છે. ધનીના એક આંસુથી જ સર્જાશે મહાભારત, દુઃખીના સ્મિતને એથી અમે ગીતા બનાવી છે. હરણ કરવાની કોશિશમાં સતત ભટક્યા કરે છે મન, પ્રભુજી, શું વિચારીને તમે સીતા […]

read more

ખુબ અઘરું લાગશે

સ્વપ્ન પણ ક્યારેક કડવું લાગશે, એ હકીકતથી જો મળતું લાગશે. આપ કહીને આપ જો બોલાવશો, સાથ હોવાનુંય અળગું લાગશે. પ્રેમ તો એવી બલા છે, દોસ્તો, ડૂબવાની વાત તરવું લાગશે. ટોચ પર પહોંચી જવાનો ફાયદો, એક ચપટીમાં ઉતરવું લાગશે. જિંદગીના ખેલને જોયા કરો, અંતમાં સઘળુંય સરખું લાગશે. આ ગઝલ લખવાનું કારણ એટલું, શબ્દથી એને સ્પરશવું લાગશે. […]

read more
United Kingdom gambling site click here