શોધી બતાવ તું

મારી જ ધારણા, કરી ખોટી, બતાવ તું, તૂટેલ તાંતણા ફરી જોડી બતાવ તું. સપનાના દ્વારને હજુ સાંકળ જડી નથી, આંખોના આસમાનમાં ઊડી બતાવ તું. એકાદ આરઝૂ ભલે ઘાતક બની શકે, એકાદ વારતા મને જીવી બતાવ તું. તારા મિલનની આશમાં ખુદને ભૂલી ગયો, હું કોણ છું, હવે મને પરખી બતાવ તું. મારી તરસને ઠારવા તું શું […]

read more
United Kingdom gambling site click here