પાસાં ફરે છે

રાતદિ માળા ફરે છે,
તોય ક્યાં દા’ડા ફરે છે !

મારાથી છૂટ્ટાં પડીને,
મારા પડછાયા ફરે છે !

શહેરને જીવાડવાને,
ગામમાં ગાડાં ફરે છે.

સૂર્યને જોવા સળગતો,
કૈંક ગરમાળા ફરે છે !

લાગણીનાં ચીર પૂરી,
આંસુ ઉઘાડા ફરે છે !

આંખની રૈયત ઉજડવા,
સ્વપ્નનાં ધાડાં ફરે છે.

પ્રેમ અહીંયા જોખમી છે,
સ્પર્શ નખવાળા ફરે છે.

સાબદા રહેજો ચરણ કે,
માર્ગ કાંટાળા ફરે છે.

શ્વાસની ‘ચાતક’ રમત આ,
હર ક્ષણે પાસાં ફરે છે.

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (5)
Reply

લાગણીનાં ચીર પૂરી,
આંસુ ઉઘાડા ફરે છે !
wow so touchy !!

Reply

Wow!! juss classsic!!! ekek sher umda , Waah Kavi waah 🙂

Reply

મારાથી છૂટ્ટાં પડીને,
મારા પડછાયા ફરે છે !.. વાહ કવિ !!

Reply

વાહ!
આંખની રૈયત ઉજડવા,
સ્વપ્નનાં ધાડાં ફરે છે.

    રાકેશભાઈ, આપનો આભાર.

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)