જાત અધૂરી લાગે છે

પાંપણની નીચે આંસુઓની લાશ છૂપાવી લાગે છે,
આ મહોતરમાની આંખો આજે કેમ ગુલાબી લાગે છે !

જીવનથી હારી ગયેલાંને પૂછશો તો એ કહેશે નક્કી,
ઝાકળ છે આંસુ ફુલોનાં ને રાત રડેલી લાગે છે.

એ ભાતભાતના પુષ્પોની ખુશ્બુને વ્હેંચે ઘરઘરમાં,
મારા ફળિયાની મંદ હવા પણ વેદ ભણેલી લાગે છે.

તું એની ભાષાનો તરજૂમો કરવાનું શીખવાડ મને,
આ નાનાશા બાળકની આંખો કોઈ પહેલી લાગે છે.

ઓ દોસ્ત, સ્મરણમાં આવીને મુશ્કેલ કર નહીં જીવનને,
છે પૂર્ણ થવા કોશિશ મારી, ને જાત અધૂરી લાગે છે.

પ્રત્યેક સવારે સૂરજ સાથે આશા પણ ઉગતી ‘ચાતક’,
પણ સાંજ ઢળ્યે સઘળી ઘટનાઓ જોઈ-વિચારી લાગે છે.

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (6)
Reply

જીવનથી હારી ગયેલાંને પૂછશો તો એ કહેશે નક્કી,
ઝાકળ છે આંસુ ફુલોનાં ને રાત રડેલી લાગે છે….ક્યા બાત… ખુબ નાજુક કલ્પન…!!

    શુક્રિયા અશોકભાઈ …

તું એની ભાષાનો તરજૂમો કરવાનું શીખવાડ મને,
આ નાનાશા બાળકની આંખો કોઈ પહેલી લાગે છે

waah waah sundar rachna…of “Mahotarma”

    🙂 ..જી મહોતરમા

એ ભાતભાતના પુષ્પોની ખુશ્બૂ વ્હેંચે ઘરઘરમાં,
મારા ફળિયાની મંદ હવા પણ વેદ ભણેલી લાગે છે.
ઉપરોક્ત શે’ર મારા મનને મોહી ગયો.ખૂબ સુંદર.
નખશિખ સુંદર ગઝલ.

    Thank you for your compliment !

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.