રસ્તાઓ સાદ દે

મંઝિલની આશમાં સતત પગલાંઓ સાથ દે,
એવું નથી કે ધારણા કાયમ વિષાદ દે.

ભૂલા પડી શકાય ક્યાં એની તલાશમાં ?
દિવાનગીના શહેરમાં રસ્તાઓ સાદ દે.

ઈશ્વર, નમીને માંગવું કોને હશે પસંદ,
તું જો ઉદાર હોય તો લંબાતો હાથ દે.

તારી કને હજારમાં દર્દો પડ્યાં હશે,
આપે તો જોઈ જોઈને બે-ચાર, ખાસ, દે.

તારી સમજ વિશે મને એથી તો માન છે,
આનંદની પળો બધી પીડાની સાથ દે.

મારી વ્યથા વિશે તને ફરિયાદ નહીં કરું,
આંસુના ઢાંકણા ફકત આંખોની પાસ દે.

‘ચાતક’ તરસને પામવા કરવી પડે સફર,
ઘરબેઠા ઝાંઝવાય ક્યાં પોતાની પ્યાસ દે?

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (10)

વાહ,આનંદ ની પળો બધી પીડા ની સાથ દે……ઘણું સરસ.

ઈશ્વર, નમીને માંગવું કોને હશે પસંદ,
તું જો ઉદાર હોય તો લંબાતો હાથ દે.
મારી વ્યથા વિશે તને ફરિયાદ નહીં કરું,
આંસુના ઢાંકણા ફકત આંખોની પાસ દે.
ક્ય બાત હૈ

એવું નથી કે ધારણા કાયમ વિષાદ દે.

મજાની રચના !
સાભાર — જુ.

ઈશ્વર, નમીને માંગવું કોને હશે પસંદ,
તું જો ઉદાર હોય તો લંબાતો હાથ દે….
વાહ સુંદર રચના …!!

સુંદર ગઝલ.
બધા સરસ શેરોમાં આ ખૂબ ગમ્યા..
તારી સમજ વિશે મને એથી તો માન છે,
આનંદની પળો બધી પીડાની સાથ દે.

મારી વ્યથા વિશે તને ફરિયાદ નહીં કરું,
આંસુના ઢાંકણા ફકત આંખોની પાસ દે.

Reply

ખૂબ સરસ ગઝલ. તમારી ગઝલમાં હંમેશ એક તાજગી વર્તાતી રહે છે જે મહત્ત્વની વાત મારે મન છે તે સહેજ. બધા શે’ર અર્થસભર થયા છે એ પાછી બીજી મઝાની વાત છે.

Reply

તારી કને હજારમાં દર્દો પડ્યાં હશે,
આપે તો જોઈ જોઈને બે-ચાર, ખાસ, દે…..મસ્ત ગઝલનો સહુથી વધુ ગમેલો શે’ર..!!

Reply

ઇશ્વરની ઉદારતાનો તો કોઇ પાર જ નથી પણ આપણા કાણા હાથ એ ઝીલવા સમર્થ નથી — બહુ જ સરસ ગઝલ.

Reply

ઇશ્વર, નમીને માંગવું કોને હશે પસંદ,
તું જો ઉદાર હોય તો લંબાતો હાથ દે .. સરસ.

ઘણુ જ સરસ

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.