ખુબ અઘરું લાગશે

સ્વપ્ન પણ ક્યારેક કડવું લાગશે,
એ હકીકતથી જો મળતું લાગશે.

આપ કહીને આપ જો બોલાવશો,
સાથ હોવાનુંય અળગું લાગશે.

પ્રેમ તો એવી બલા છે, દોસ્તો,
ડૂબવાની વાત તરવું લાગશે.

ટોચ પર પહોંચી જવાનો ફાયદો,
એક ચપટીમાં ઉતરવું લાગશે.

જિંદગીના ખેલને જોયા કરો,
અંતમાં સઘળુંય સરખું લાગશે.

આ ગઝલ લખવાનું કારણ એટલું,
શબ્દથી એને સ્પરશવું લાગશે.

લાગણીની વાત ‘ચાતક’ ના કરો,
જીવવાનું ખુબ અઘરું લાગશે.

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (8)
Reply

ટોચ પર પહોંચી જવાનો ફાયદો,
એક ચપટીમાં ઉતરવું લાગશે.

જિંદગીના ખેલને જોયા કરો,
અંતમાં સઘળુંય સરખું લાગશે.
Waahh

લાગણીની વાત ‘ચાતક’ ના કરો,
જીવવાનું ખુબ અઘરું લાગશે….
આપ કહીને આપ જો બોલાવશો,
સાથ હોવાનુંય અળગું લાગશે…..
ખુબ સુન્દર ગઝલ —દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

સુંદર
પ્રેમ તો એવી બલા છે, દોસ્તો,
ડૂબવાની વાત તરવું લાગશે.
વાહ

Reply

આ ગઝલ લખવાનું કારણ એટલું,
શબ્દથી એને સ્પરશવું લાગશે.

ખૂબ સુંદર અભિવ્યક્તિ…! મજાની ગઝલ…!!

જિંદગીના ખેલને જોયા કરો,
અંતમાં સઘળુંય સરખું લાગશે.

atchha hai daxeshbhai

સુંદર અભિવ્યક્તિ સભર મજાની ગઝલ !

જિંદગીના ખેલને જોયા કરો,
અંતમાં સઘળુંય સરખું લાગશે…..

સરસ ગઝલ…. દરેક શેર સારા બન્યા છે….

Reply

ખૂબ જ સરસ ગઝલ ! અતિશય ગમી.

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.